Scientific journal
European Journal of Natural History
ISSN 2073-4972
ИФ РИНЦ = 0,301

Issue №1 in 2013

Medical sciences
4-5
6-8
9-10
Vinnik Y.S., Serova E.V., Peryanova O.V., Rukosueva T.V., Leyman A.V., Andreev R.E., Kotlovsky Y.V., Kotlovskaya O.S.
11-14
15-16
Koreniuk I.I., Gamma T.V., Katiushyna O.V., Epishkin I.V., Khusainov D.R., Shylina V.V., Cheretaev I.V., Kolotilova O.I.
16-16
16-17
17-18
19-22
Biological sciences
23-23
27-27
27-28
28-29
Chemical sciences
Abramov A.Y., Kozyreva E.V. , Shipovskaya A.B.
30-35
36-37
Ecological sciences
38-41
Economic sciences
42-42
Ecological and conservancy
43-46
Physical and Mathematical sciences
47-50
51-53
Veterinary sciences
54-55
56-59
Pedagogical sciences
60-62
63-64
65-66
Economic sciences
67-68
69-70
Semin A.N., Grankin A.M., Nepp A.N., Samsonova I.A., Rushichtskaya O.A.
71-73
Sitdickov R.Z., Kamayev I.A., Aliyea L.M.
73-75
76-77
Historical sciences
78-79
Philological sciences
Jankuldukova A.D., Khaybullin M.P, Almukhambetova B.Z., Bitleuov B.A., Kabdrakhmanova A.K.
80-83