Scientific journal
European Journal of Natural History
ISSN 2073-4972
ИФ РИНЦ = 0,301

Issue №2 in 2008

Medical and Biological sciences
42-44
55-60
61-66
67-67
67-68
68-68
Levenets S.A., Nachetova T.A., Perevozchikov V.V., Novokhatskaya S.V., Kulinich T.M.
68-69
69-70
70-70
70-72
Tepkeyeva I.I., Moiseyeva E.V., Chaadayeva A.V., Kessler Yu.V., Semushina S.G., Teleghin L.Yu., Demushkin V.P.
73-75
75-75
76-78
Technical sciences
79-84
84-85
85-86
86-86
86-87
Agricultural sciences
88-88
88-89
Pedagogical sciences
90-92
92-94
94-96
97-98
98-101
101-102
102-103
103-104
Economic sciences
105-105
105-107
Sociology
108-109
109-110
110-112
Historical sciences
113-113
Ecological technologies
114-114