Scientific journal
European Journal of Natural History
ISSN 2073-4972

Issue №3 in 2020

Medical sciences. Articles
Datsenko N.S., Nikitenko E.V., Ageyeva T.A., Yakimova A.V.
4-7
8-11
Pedagogical sciences. Articles
12-16
Pakshina N.A., Emelyanova J.P., Korchagina E.O.
17-23
24-28
Psychological sciences. Articles
29-33
Agricultural sciences. Articles
Sevostyanova E.A., Krasilshchik E.A.
34-37
Sociological sciences. Articles
38-45
Technical sciences. Articles
Aimbetova I.O., Suleimenov U.S., Ristavletov R.A., Kalshabekova E.N., Saparov S.A., Kudabayev R.B., Bekbatyrkyzy L.
46-50
51-54
Gormakov A.N., Sakharova I.T.
55-59
Philosophical sciences. Articles
60-64
Economical sciences. Articles
Ketova K.V., Rusyak I.G., Vavilova D.D.
65-69
Materials of the XII International student scientific conference "Student scientific forum 2020". Biological sciences
Baikhamurova M.O., Анарбекова Г.Д., Юлдашбек Д.Х., Саинова Г.А.
70-73
Materials of the XII International student scientific conference "Student scientific forum 2020". Geographic sciences
74-78
Materials of the XII International student scientific conference "Student scientific forum 2020". Medical sciences
79-85
Kizatova S.T., Bussova T.V., Zdornov M.O., Ahmetova N.A.
86-89
90-93
94-99
Materials of the XII International student scientific conference "Student scientific forum 2020". Agricultural sciences
100-104
Materials of the XII International student scientific conference "Student scientific forum 2020". Technical sciences
Shchetinin N.A., Koryakov V.B., Semikopenko Yu.V.
105-108
Materials of the XII International student scientific conference "Student scientific forum 2020". Physical and Mathematical sciences
109-114
Materials of the XII International student scientific conference "Student scientific forum 2020". Philological sciences
115-119
120-124
Materials of the XII International student scientific conference "Student scientific forum 2020". Economical sciences
125-129
Bronnikova V.V., Lyubetskaya T.R., Nekrasova Ya.V.
130-133
134-137
138-141
142-146
Sergacheva Y.S., Zaitseva A.V., Agafonova M.S.
147-151
Surovtseva V.A., Agafonova M.S., Efimiev A.S.
152-156
157-161