Scientific journal
European Journal of Natural History
ISSN 2073-4972
ИФ РИНЦ = 0,301

Issue №6 in 2007

Medical and Biological sciences
60-60
61-62
Gorelova I.S., Moldovanova V.O., Goulyaeva S. E., Goulyaev S. A.
62-63
Guseinov A.A., Naumenko Zh.k., Kerimova A.M., Kichiyeva B.N., Kerimov K.Sh.
63-63
Zhavoronok T.V., Stepovaya Ye.A., Ryazantseva N.V., Petina G.V., Starikov Yu.V., Ageyeva T.S.
63-64
Zhavoronok T.V., Stepovaya Ye.A., , Petina G.V., Starikov Yu.V., Ryazantseva N.V. Ageyeva T.S.
64-65
65-68
68-70
70-71
72-72
Lazareva E.A., Rossoshanskaya N.S., Konovalova L.V., Gorlova L.A.
72-73
73-74
Parakhonsky A.P.
74-74
74-75
75-77
Rudichenko E.V., Novgorodtseva T.P., Antonjuk M.V.
77-78
78-79
79-79
80-82
Pedagogical sciences
83-89
90-92
92-94
94-96
Vysochin Yu.V., Denisenko Yu.P., Chuyev V.A.
96-97
97-98
98-98
98-99
99-100
Technical sciences
101-104
105-109
110-111
111-112
112-112
112-114
114-115
115-117
Philosophy
118-123
Economic sciences
124-130
131-134
Arzyakov V.I., Arzyakova O.N
135-137
137-140
140-141
141-142
142-144
Agricultural sciences
Nikolayeva O. N., Mjuristaya M. L., Andreeva A. V.
145-145
Physical and Mathematical sciences
146-146