Scientific journal
European Journal of Natural History
ISSN 2073-4972
ИФ РИНЦ = 0,301

Issue №1 in 2008

Medical and Biological sciences
5-11
Anosov M.P., Anosova T.P., Cherno S.V., Glushkov A.N.
78-78
Anosova T.P., Anosov M.P., Cherno S.V., Glushkov A.N.
78-79
79-80
Baizakova K.K., Shin S.N., Praliyev K.D., Yu V.K., Ikhsanova Z.A.
80-80
Bugayeva L.I., Spasov A.A., Kuzubova E.A., Bukatin M.V.
81-81
81-82
82-83
Dikariova L.V., Shvariov E.G.
83-85
Kovaleva T.A., Holyavka M.G., Kozhokina O.M., Taha S.A.
86-86
86-90
Martusevich A.K., Kvitsinskaya N.A., Ghdanova O.B., Peretyagin P.V.
90-91
Makharova N.V., Egorova A. G., Burtseva T.Е, Shepeleva N.I.
91-92
92-92
92-93
93-94
Primak T.D., Erdyneeva B.S., Shevchuk Eu.A., Kalinina S.V.
94-95
95-95
95-96
96-97
Novgorodtseva T.P., Ivanov Ye.M., Karaman Yu.K., Antonyuk M.V., Yurenko A.V.
97-98
Technical sciences
Dementev Yu.N., Odnokopylov G.I., Odnokopylov I.G.
99-99
99-100
100-102
102-102
102-103
Shalimova O.A., Zhadan Yu.V., Sus I.V.
103-104
105-105
Pedagogical sciences
106-107
108-109
109-110
Pazukhina S.V., Vasilieva N.V., Pitina L.S.
110-113
113-113
Psychological sciences
114-115
115-117
Economic sciences
118-120
Belokrylova O.S., Berezhnoy I.V.
120-123
123-126
126-128
Ecological technologies
129-135