Scientific journal
European Journal of Natural History
ISSN 2073-4972
ИФ РИНЦ = 0,301

Issue №2 in 2009

Medical and Biological sciences
4-6
7-12
13-16
Babkina V.I., Bachinsky O.N., Neronov A.F., Samosudova L.V.
52-52
Bolshakov I.N., Patlataya N.N., Levenets A.A.
52-54
54-54
55-55
55-56
56-56
56-57
57-58
58-59
60-62
Podschibyakin D.V. , Ulyanov S.S., Ulianova O.V., Tikhomirova E.I., Shibaeva M.A.
62-66
Pedagogical sciences
66-72
73-73
Artemenko O.N., Bakunova I.V., Demidenko O.P.
74-74
75-76
76-78
78-80
80-81
81-81
81-82
82-85
Psychological sciences
86-89
90-93
Artemenko O.N., Bakunova I.V., Makadey L.I.
94-95
95-96
Agricultural sciences
Kuular Kh.B., Mongush G.R., Sat A. M., Khertek S.E.
97-97
Technical sciences
Avdeyeva D.K., Vylegzhanin O.N., Grekhov I.S., Kazakov V.Y., Kim V.L., Klubovich I.A., Rybalka S.A., Sadovnikov Y.G., Yukhin Y.M.
98-98
99-99
99-100
Physical and Mathematical sciences
101-103
Ecological technologies
104-104
Starostina I.V., Flores M.M., Smolenskaya L.M.
104-105
Economic sciences
106-107
107-109
110-110