Scientific journal
European Journal of Natural History
ISSN 2073-4972
ИФ РИНЦ = 0,301

Issue №2 in 2016

Medical sciences
3-7
Kavtsevich N.N., Erokhina I.A., Minzyuk T.V.
8-11
12-12
Alipov V.V., Urusova A.I., Sadchikov D.V., Andreev D.A., Zhelaev M.V.
13-14
Chemical sciences
Nekhorosheva A.V., Nekhoroshev S.V., Slepchenko G.B., Gurieva O.L.
15-25
Ecological sciences
Nogovitsyn D.D., Nikolayeva N.A., Sheina Z.M., Sergeyeva L.P., Pinigin D.D.
26-30
Geological and Mineralogical sciences
31-40
41-42
42-43
Economic sciences
44-48
Pedagogical sciences
Kruk B.I., Zhuravleva O.B., Meteleva E.V.
49-53
54-58
59-60
Philological sciences
61-64
65-66
66-69
Technical sciences
70-71