Scientific journal
European Journal of Natural History
ISSN 2073-4972
ИФ РИНЦ = 0,301

Issue №4 in 2015

Technical sciences
3-5
AbildinT.S., Zhubanov K.A., Aubakirov E.A., Vasilina G.K., Burkhanbekov K.E.
6-9
Ibatov M.K., Yavorskiy V.V., Mozer D.V., Sergeyeva A.O.
9-11
11-32
32-35
36-36
Pedagogical sciences
Grocheva E.P., Naumkin N.I., Shabanov G.I., Shekshaeva N.N., Kupryashkin V.F., Panyushkina Е.N.
37-40
41-43
Agricultural sciences
Dyamurshayeva E.B., Kudiyarov R.I., Toktamisov A.M., Urazbayev N.Z., Dyamurshayeva G.E.
44-46
Biological sciences
47-48
49-50
Medical sciences
51-51
51-52
52-53
53-54
Orobets V.A., Kastarnova E.S.
54-55
Stroganova M.A., Martynova G.P., Shnayder N.A., Dmitrenko D.V.
55-56
Philological sciences
57-59