Scientific journal
European Journal of Natural History
ISSN 2073-4972
ИФ РИНЦ = 0,301

Issue №6 in 2008

Medical and Biological sciences
Tsedrik N.I., Vinnik Yu.S., Savchenko A.A., Teplyakova O.V., Yakimov S.V.
48-50
51-51
Sarapultsev P.A., Chupakhin O.N., Dmitryev A.N., Rantsev M.A., Sarapultsev A.P., Yakusheva M.U.
52-54
Psychological sciences
55-58
Technical sciences
Shishatskaya Ye.I., Volova T.G., Markelova N.M., Vinnik Yu.S., Cherdantsev D.V., Gavrilenko Ye.S., Kuznetsov M.N., Beletsky I.I., Zykova L.D.
59-62
Economic sciences
Fedorov M.V., Protasova L.G., Surnina N.M., Kim G.L.
63-65
Sharafutdinova E.N., Fedorov M.V., Brainina Kh.Z.
66-68
69-69
69-70
Pedagogical sciences
71-71
71-73
Ecological technologies
Yakusheva M.Yu., Sergeyeva M.V., Sarapultsev A.P., Sarapultsev P.A.
74-74